Ochrana osobných udajov

SÚHLAS so spracovaním osobných údajov a INFORMÁCIE o spracovaní osobných údajov


Základné zhrnutie

Tento súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov dávate spoločnosti Rangl Lukáš ceske-koralky.sk pre účely zasielania obchodných oznámení (marketingových ponúk) a pre činenia iných marketingových aktivít voči Vašej osobe. Tento Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať a obchodné oznámenia Vám potom nebudú ďalej zasielaná. Podrobnejšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov nájdete nižšie.

    TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ SPRÁVCA
        Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť Rangl Lukáš českej-Koralky.cz, so sídlom Krsáná 79, Pěnčín 46821, identifikačné číslo: 72599081 (ďalej len "správca").
        Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Slovenskej-Koralky.cz OC EVEKO, Poštová 9, Jablonec nad Nisou 46601, adresa elektronickej pošty info@ceske-koralky.cz, telefón 774444191.
        Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov
    PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
        Právnym základom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").
    Účely spracovania osobných údajov
        Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.
        Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 nariadenia.
    DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ
        Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy a ďalej po dobu nutnú na účely archivovanie podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.
    ĎALŠIE PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV
        Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú osoby zaisťujúce marketingové služby pre správcu a Štěpánová Dana (účtovníctvo).
        Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.
    PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
        Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.
        Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať nasledujúcim spôsobom: emailom na info@ceske-koralky.cz či písomnou formou na adresu spoločnosti.
        Ak by ste sa domnieval (a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenia, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.
        Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonným či zmluvným požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorý je nutný k uzatvoreniu zmluvy.
        Máte kedykoľvek právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovanie, ak sa profilovanie týka tohto priameho marketingu. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracované.